Studium Katowic - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Studium Katowic

  Katowice posiadają obowiązujące tzw. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta", II edycja, nazywane tutaj w skórcie "studium zagospodarowania" czy "studium "Katowic". Link do strony BIP Katowice z pełną dokumentacja obowiązującego studium znajduje się tutaj ->Studium Katowic

 

  Zgodnie z zapisami Studium Katowic, teren pasa kolejowego na Burowcu ma oznaczenie KK (obszar kolejowy), obszar osiedla Zimowego położonego na zachód od pasa kolejowego ma oznaczenie MN (zabudowa mieszkaniowa niska, priorytet: "kształtowanie atrakcyjnego i bezpiecznego środowiska zamieszkania"),  a obszar osiedla Mieszkanie Plus przy ul. Korczaka, położony za wschód pod pasa kolejowego, ma zapis MUn (zabudowa mieszkaniowo-usługowa niska).

 

  Studium zagospodarowania Katowic następująco definiuje w p. 22.1.d podstawowe kierunki przenaczenia terenów KK (obszarów kolejowych) w przypadku likwidacji linii kolejowej:  "drogi publiczne, torowiska tramwajowe, infrastruktura techniczna, lasy, tereny zieleni i inne funkcje zgodne z kierunkami przeznaczenia określonymi dla terenów przyległych". Wskazane w studium Katowic przenaczenie obszaru KK po likwidacji linii kolejowej na tereny zieleni jest urbanistycznie najbardziej naturalnym rozwiązaniem w przypadki otuliny osiedla Zimowego i było od wielu lat postulowane przez mieszkańców wobec władz miasta.

 

  II edycja studium Katowic obowiązuje od roku 2012 r. i nie przewiduje przeznaczania terenów KK na zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej (a tym bardziej zagęszczanie zabudową rażąco kontrastującą z obszarami sąsiednimi), więc deweloper jako podmiot wyspecjalizowany w tej dziedzinie, musiał być świadomy tego uwarunkowania podczas nabywania działek i obowiązuje go zasada prawna "volenti non fit iniuria".